ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
101 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 304
102 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 305
103 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 306
104 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 308
105 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 310
106 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 311
107 “กิจกรรมย้อนรำลึกของ มิสเจนีวีฟ คอลฟีลด์” บทความ 8 เมษายน 2016 322
108 การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) บทความ 25 เมษายน 2016 324
109 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 326
110 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 332
111 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 335
112 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 336
113 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” บทความ 26 พฤษภาคม 2016 338
114 นวัตกรรมคืนอวัยวะ บอกลาความพิการ บทความ 26 มกราคม 2018 338
115 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” บทความ 7 มีนาคม 2016 340
116 นานาสาระ : แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บทความ 22 มีนาคม 2016 355
117 “วันเด็ก”ของหนู บทความ 31 พฤษภาคม 2016 359
118 “ดนตรีกับชีวิตและเพลงของพ่อ” บทความ 1 เมษายน 2016 359
119 แนวทางการดำเนินการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน บทความ 28 เมษายน 2015 360
120 “สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด” บทความ 2 กุมภาพันธ์ 2016 362

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก