ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียง ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
341 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 263
342 “ผลกระทบเหยื่อเมาแล้วขับ” บทความ 25 พฤษภาคม 2017 246
343 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 247
344 “ผลงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา” บทความ 22 กรกฎาคม 2019 41
345 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 319
346 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 306
347 “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 20 ตุลาคม 2017 199
348 “พระราชดำรัสของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 11 ตุลาคม 2017 227
349 “พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ” บทความ 26 กันยายน 2017 232
350 “พระเอก MV มือกลองที่มองไม่เห็น” บทความ 3 กุมภาพันธ์ 2016 399
351 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” บทความ 7 พฤศจิกายน 2017 274
352 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” บทความ 7 มีนาคม 2016 347
353 “มาตรา 35” บทความ 28 กุมภาพันธ์ 2017 235
354 “มิสเจเนวีฟ คอลฟีลด์” บทความ 16 พฤศจิกายน 2017 216
355 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 1” บทความ 23 มีนาคม 2017 272
356 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 2” บทความ 5 เมษายน 2017 266
357 “รถเมล์ชานต่ำ” บทความ 5 มิถุนายน 2017 259
358 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 บทความ 19 มิถุนายน 2017 267
359 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่2 บทความ 27 มิถุนายน 2017 241
360 “วันคนพิการสากล ตอนที่ 1” บทความ 29 ตุลาคม 2019 13

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก