ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียงจากน้อยไปมาก ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
21 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 17 มิถุนายน 2019 66
22 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 294
23 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” บทความ 19 พฤษภาคม 2017 269
24 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 313
25 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 310
26 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 298
27 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 281
28 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” บทความ 4 พฤษภาคม 2017 268
29 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” บทความ 20 เมษายน 2017 282
30 “สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด” บทความ 2 กุมภาพันธ์ 2016 367
31 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 312
32 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” บทความ 20 มีนาคม 2018 251
33 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” บทความ 22 กุมภาพันธ์ 2017 311
34 “สรุป 5 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ บทความ 30 พฤศจิกายน 2017 231
35 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 288
36 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” บทความ 4 มิถุนายน 2019 61
37 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” บทความ 16 กุมภาพันธ์ 2016 383
38 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2016 744
39 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 291
40 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 299

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก