ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชมเรียง
101 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 359
102 “สังคมผู้สูงอายุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 360
103 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 360
104 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 363
105 “คุณพ่อที่พิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 363
106 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 370
107 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 371
108 การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 376
109 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 378
110 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 387
111 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 388
112 “กิจกรรมย้อนรำลึกของ มิสเจนีวีฟ คอลฟีลด์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 390
113 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 391
114 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 395
115 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 399
116 “วันเด็ก”ของหนู รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 411
117 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 411
118 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 413
119 “สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 415
120 นานาสาระ : แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 417

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก