ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชมเรียง
101 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 378
102 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 379
103 “สภาพแวดล้อม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 382
104 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 382
105 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 383
106 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 384
107 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 386
108 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 386
109 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 387
110 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 387
111 “เกาะเกร็ดโมเดล” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 388
112 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 389
113 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 392
114 “คุณพ่อที่พิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 392
115 นานาสาระ : ศาลอียู ประกาศคนที่มีรูปร่างอ้วนเป็นความพิการอย่างหนึ่ง รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 400
116 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 400
117 “สังคมผู้สูงอายุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 401
118 “ศัยกภาพคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 401
119 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 402
120 “โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก (TTRS)” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 402

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก