ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
101 “คุณพ่อที่พิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 298
102 นานาสาระ : แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 355
103 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 299
104 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 340
105 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 668
106 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 379
107 “บทบาทของผู้นำสตรีพิการในการพัฒนาคนพิการในท้องถิ่น จ.ลำปาง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 401
108 “พระเอก MV มือกลองที่มองไม่เห็น” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 393
109 “สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 362

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก