ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
101 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 480
102 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 378
103 “ศัยกภาพคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 388
104 “สังคมผู้สูงอายุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 390
105 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 370
106 “สิ่งอำนวยความสะดวก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 360
107 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 370
108 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 364
109 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 392
110 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 376
111 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 393
112 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 316
113 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 397
114 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 413
115 “สภาพแวดล้อม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 370
116 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 571
117 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 421
118 “อาชีพขายตรง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 355
119 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 416
120 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 439

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก