ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
81 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 317
82 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 341
83 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 342
84 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 350
85 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 320
86 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 330
87 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 338
88 “ป้องกันอุบติเหตุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 300
89 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 387
90 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 348
91 “ศัยกภาพคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 353
92 “สังคมผู้สูงอายุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 356
93 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 331
94 “สิ่งอำนวยความสะดวก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 329
95 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 337
96 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 332
97 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 355
98 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 347
99 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 364
100 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 286

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก