ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
81 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 338
82 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 342
83 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 366
84 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 340
85 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 346
86 “ครอบครัวและสังคมให้การยอมรับคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 358
87 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 392
88 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 350
89 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 392
90 “มาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 305
91 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 415
92 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 416
93 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 345
94 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 376
95 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 372
96 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 380
97 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 355
98 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 360
99 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 368
100 “ป้องกันอุบติเหตุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 335

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก