ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภทเรียง จำนวนผู้เข้าชม
61 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 143
62 น้องเทเลอร์เล่นเปียโน รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 141
63 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 137
64 “ครูคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 162
65 วันใหม่ของเด็กพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 146
66 ครูผู้พิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 97
67 ชมรมตะวันทอแสง รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 123
68 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 89
69 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 114
70 กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 99
71 “คนพิการกับความรัก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 104
72 “คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 90
73 “วันผู้สูงอายุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 2
74 “ประสบการณ์ที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 327
75 “สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 451
76 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 387
77 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 379
78 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 448
79 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 425
80 “อาชีพขายตรง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 364

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก