ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียง จำนวนผู้เข้าชม
461 “การจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33,35 มีผลอย่างไรกับชีวิตคนพิการ/ผู้ดูแล” บทความ 3 ธันวาคม 2021 52
462 “การให้บริการผู้ช่วยคนพิการ (PA)” บทความ 3 ธันวาคม 2021 54
463 “บทบาทของความเป็นแม่” บทความ 14 ธันวาคม 2021 51
464 “แม่พิการเลี้ยงลูกอย่างไร” บทความ 14 ธันวาคม 2021 48
465 “แนวทางส่งเสริมการใช้มาตรา 35 เพื่อคนพิการ” บทความ 20 ธันวาคม 2021 44
466 “4 พลังที่สนับสนุนคนตาบอด” บทความ 20 ธันวาคม 2021 50
467 “ข้อเสนอแนะในงานสมัชชาคนพิการแห่งชาติ” บทความ 17 มกราคม 2022 42
468 แอปพลิเคชัน Read for the Blind บทความ 17 มกราคม 2022 41
469 “โครงการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร” บทความ 21 มกราคม 2022 43
470 อัพเดตชีวิตตามติดคนพิการ บทความ 28 มกราคม 2022 44
471 “การสร้างงานในชุมชน ใจดีฟาร์ม” บทความ 1 กุมภาพันธ์ 2022 45
472 “หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยองค์กรคนพิการ” บทความ 8 กุมภาพันธ์ 2022 39
473 “การจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33” บทความ 8 กุมภาพันธ์ 2022 35
474 การตรวจสอบการจ้างงานคนพิการ บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2022 32
475 เพจโลกกว้างข้างทางเท้า ตอนที่ 1 บทความ 28 กุมภาพันธ์ 2022 33
476 เพจโลกกว้างข้างทางเท้า ตอนที่ 2 บทความ 8 มีนาคม 2022 37
477 “แคคตัส...เปลี่ยนชีวิต” บทความ 24 มีนาคม 2022 30
478 “การขับเคลื่อน หน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพของ สนง. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” บทความ 4 เมษายน 2022 24
479 “สุขภาพของคนพิการและการเข้าถึงสิทธิ์ ตอนที่ 2” บทความ 7 เมษายน 2022 17
480 “สุขภาพของคนพิการและการเข้าถึงสิทธิ์ ตอนที่ 1” บทความ 12 เมษายน 2022 24

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก