ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียง ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
301 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” บทความ 2 มีนาคม 2017 300
302 “การขับเคลื่อนงานของคนพิการทางสติปัญญา จ.ระยอง” บทความ 25 ธันวาคม 2017 248
303 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 337
304 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 281
305 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2018 201
306 “การจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา จ.นครพนม” บทความ 18 มกราคม 2018 225
307 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 1” บทความ 2 กรกฎาคม 2019 34
308 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 2” บทความ 8 กรกฎาคม 2019 24
309 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” บทความ 26 พฤษภาคม 2016 341
310 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” บทความ 5 กันยายน 2019 19
311 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของคนพิการ” บทความ 20 พฤศจิกายน 2017 202
312 “การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงของคนพิการ” บทความ 24 สิงหาคม 2017 216
313 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 1” บทความ 8 มีนาคม 2017 270
314 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 2” บทความ 15 มีนาคม 2017 289
315 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 311
316 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 336
317 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” บทความ 8 มีนาคม 2018 220
318 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 1” บทความ 13 สิงหาคม 2019 20
319 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 2” บทความ 29 สิงหาคม 2019 18
320 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 333

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก