ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
121 เกษตรเปิดหลักสูตรอินเตอร์รับอุตสาหกรรมบริการ ข่าวประชาคมอาเซียน 607
122 พก.พม.จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1 ภายใต้วิสัยทัศน์ไว้ว่า “สตรีพิการ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มั่นคงปลอดภัย เข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม” ข่าวประจำวัน 600
123 บริษัท ซิลเวอร์ไอซ์ จำกัด รับสมัครงานคนพิการ ข่าวสมัครงาน 600
124 พมจ.มหาสารคามจัดงานวันคนพิการสากล เปิดโอกาส สร้างศักยภาพแก่ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 596
125 เปิดตัวหนังสือภาพความสำเร็จ "พาราลิมปิก 2012" ข่าวประจำวัน 594
126 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงาน "วันคนพิการสากล” ข่าวประจำวัน 594
127 จ.แพร่ มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ข่าวประจำวัน 592
128 มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนเชิญชวนใส่เสื้อดอกบานชื่นถวายพระพร ข่าวประชาสัมพันธ์ 591
129 บจก.ไอ-เซิร์ฟ ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ ข่าวสมัครงาน 590
130 สโมสรโรตารีเมืองชัยนาท มอบรถเข็นให้แก่ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 586
131 ก.แรงงานจับมือสสส.มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ข่าวประจำวัน 585
132 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการพ.ศ. ๒๕๕๒ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 583
133 จัดทำคู่มือเตรียมรับภัยพิบัติ สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น ข่าวประจำวัน 582
134 ขยายเวลาใช้แท็กซี่สำหรับผู้พิการฟรีไปถึงสิ้นเดือน มี.ค.นี้ ข่าวประจำวัน 582
135 คมนาคมสนับสนุนการก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนพิการแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ข่าวประจำวัน 582
136 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ 581
137 บทบาท“ผู้นำนักศึกษา”รุ่นใหม่ เตรียมพร้อมสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 580
138 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและการออกบัตรการกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิของคนพิการและอายุบัตรประจำตัวคนพิการ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2554 กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 578
139 สังคมออนไลน์ และการสร้างประชาธิปไตยในอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 576
140 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายกจัดพิธีมอบทุนการศึกษาคุณพุ่ม ข่าวประจำวัน 575

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก