ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การบินไทยเพิ่มอบรมภาษาที่สามให้พนักงานรับประชาคมอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

การบินไทยติวเข้มภาษาที่สามสร้างแต้มต่อธุรกิจ เตรียมนำร่องภาษาเขมรปี ๒๕๕๗ รับอาเซียน

นายคมกริช วิทยสุทธาพร หัวหน้ากลุ่มงานภาษาที่ ๓ ฝ่ายภาษาและนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทจัดฝึกอบรมภาษาที่สามให้พนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพนอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงทำให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจสายการบินอื่น ๆ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเข้าใจและเข้าถึง

ปัจจุบันการบินไทยจัดอบรมภาษาที่สามให้บุคลากร รวม ๖ ภาษา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี ฮินดี และเยอรมัน ขณะที่ตารางการฝึกอบรมในปี ๒๕๕๗ จะเริ่มสอนภาษาเขมรเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะกัมพูชามีโอกาสทางธุรกิจมาก เนื่องจากมีนักธุรกิจแห่เข้าไปลงทุนในกัมพูชา ซึ่งเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเมืองค่อนข้างมีเสถียรภาพ

นอกจากนี้ กำลังมองความเป็นไปได้ที่จะจัดอบรมภาษาอาเซียนเพิ่มเติม โดยกำลังคัดเลือกระหว่างภาษาพม่าและเวียดนาม กรณีของพม่านั้นโอกาสในธุรกิจการบินยังมีมาก เพราะเพิ่งเปิดประเทศและความต้องการเดินทางทางเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น แต่ยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่พร้อมรวมถึงเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่รัฐของชนกลุ่มน้อย ขณะที่เวียดนามพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมากแล้ว โดยการฝึกอบรมภาษาที่สามนี้จะต้องพิจารณาถึงความต้องการในเชิงพาณิชย์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทด้วย ในแง่โอกาสทางธุรกิจและความถี่ในการบินไปยังจุดหมายปลายทางนั้นๆ นายคมกริชกล่าว

การอบรมภาษาที่สามจะเริ่มต้นจากพื้นฐานของภาษา ไปสู่ระดับกลางและระดับสูง โดยเน้นเรื่องสังคมและวัฒนธรรมด้วย พนักงานที่เข้ารับการอบรมจะรวมถึงพนักงานบนเครื่องบินและพนักงานภาคพื้นดิน เพื่อให้สามารถสื่อสารด้วยภาษาที่สามในการปฏิบัติหน้าที่ได้

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก