ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดมหาสารคามจัดอบรมภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

วันที่ลงข่าว: 24/04/15

ที่ห้องสัมมนาชั้น 2 อุทยานการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดร.ยิ่งยศ อุดรพิมพ์ ประธานคณะทำงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้นโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการตามข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ทั้งนี้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม จึงจัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดมหาสารคามขึ้น เพื่อให้ภาคีเครือข่าย ได้จัดทำโครงการกิจกรรม เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก