ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
101 “ศัยกภาพคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 298
102 “สังคมผู้สูงอายุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 312
103 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 288
104 “สิ่งอำนวยความสะดวก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 280
105 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 292
106 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 292
107 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 312
108 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 301
109 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 316
110 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 247
111 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 313
112 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 335
113 “สภาพแวดล้อม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 287
114 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 428
115 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 340
116 “อาชีพขายตรง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 294
117 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 338
118 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 343
119 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 306
120 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 318

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก