ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
101 “ป้องกันอุบติเหตุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 277
102 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 342
103 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 327
104 “ศัยกภาพคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 326
105 “สังคมผู้สูงอายุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 333
106 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 307
107 “สิ่งอำนวยความสะดวก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 306
108 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 315
109 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 311
110 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 335
111 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 325
112 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 338
113 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 266
114 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 338
115 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 359
116 “สภาพแวดล้อม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 306
117 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 466
118 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 361
119 “อาชีพขายตรง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 309
120 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 356

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก