ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
101 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 315
102 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 340
103 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 340
104 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 349
105 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 319
106 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 328
107 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 337
108 “ป้องกันอุบติเหตุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 299
109 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 384
110 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 347
111 “ศัยกภาพคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 352
112 “สังคมผู้สูงอายุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 355
113 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 329
114 “สิ่งอำนวยความสะดวก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 328
115 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 336
116 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 331
117 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 354
118 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 346
119 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 363
120 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 285

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก