ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
41 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 186
42 “ผลงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 148
43 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 178
44 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 193
45 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 205
46 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ” ิตอนที่ 1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 169
47 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 178
48 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 193
49 “วันคนพิการสากล ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 104
50 “แนวทางในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สระแก้ว” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 251
51 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 394
52 “เงินกองทุนของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 314
53 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 387
54 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 310
55 การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษา รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 331
56 “ครูกับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 385
57 การพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 349
58 นานาสาระ การเรียนรู้ทักษะการปรับตัวในสังคม รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 301
59 “การจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา จ.นครพนม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 364
60 นานาสาระ : บริษัท ฮุนได เปิดตัวอุปกรณ์ช่วยเดินให้ผู้ป่วยอัมพาตให้สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 290

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก