ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
101 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” บทความ 9 กุมภาพันธ์ 2017 313
102 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” บทความ 27 มกราคม 2017 337
103 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 335
104 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 347
105 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 316
106 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 325
107 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 334
108 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 296
109 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 375
110 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 344
111 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 349
112 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 351
113 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 324
114 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 325
115 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 334
116 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 326
117 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 352
118 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 343
119 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 358
120 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 283

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก