ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
61 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” บทความ 2 มีนาคม 2017 164
62 สำเร็จ! นักศึกษาจีนประดิษฐ์ “หุ่นยนต์แปลงเสียงเป็นภาษามือ” เล็งติดตั้งตามสถานที่สาธารณะช่วยคนเป็นใบ้หูหนวก บทความ 2 มีนาคม 2017 341
63 “มาตรา 35” บทความ 28 กุมภาพันธ์ 2017 136
64 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” บทความ 22 กุมภาพันธ์ 2017 155
65 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 165
66 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” บทความ 9 กุมภาพันธ์ 2017 164
67 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” บทความ 27 มกราคม 2017 167
68 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 181
69 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 193
70 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 181
71 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 173
72 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 168
73 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 151
74 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 167
75 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 185
76 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 173
77 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 179
78 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 163
79 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 177
80 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 172

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก