ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
61 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 146
62 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 129
63 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 128
64 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 114
65 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 137
66 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 142
67 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 134
68 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 140
69 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 126
70 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 141
71 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 130
72 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 148
73 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 169
74 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 134
75 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 151
76 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 133
77 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 148
78 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 177
79 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 125
80 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” บทความ 6 กันยายน 2016 238

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก