ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
261 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคนพิการ-สูงอายุ บทความ 27 พฤษภาคม 2016 657
262 การตอบสนองต่อการเรียนการสอน (Response-to-Instruction) และการออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้ได้ทั่วไป/ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning): สองวิธีการที่อาจขัดแย้งกันได้ในชั้นเรียนปกติ ตอนที่ 3 บทความ 31 สิงหาคม 2015 1,210
263 ธงและสัญลักษณ์ อาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 471
264 เรื่องโดยเด็กๆ (16/02/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 619
265 “เงินกองทุนของคนพิการ” บทความ 14 มีนาคม 2018 278
266 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 365
267 “บทบาทของผู้นำสตรีพิการในการพัฒนาคนพิการในท้องถิ่น จ.ลำปาง” บทความ 8 กุมภาพันธ์ 2016 501
268 รู้สีสันภาพศิลป์ผ่านเสียงวิจัยเพื่อผู้พิการทางสายตา บทความ 25 กุมภาพันธ์ 2015 600
269 การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 4 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 651
270 วันใหม่ของเด็กพิการ บทความ 18 มีนาคม 2020 118
271 เครือข่ายสังคมออนไลน์ บทความ 16 พฤษภาคม 2016 613
272 อาเซียนในปีที่ 48 จากสมาคมสู่ประชาคม บทความ 11 สิงหาคม 2015 505
273 ไทยเจ๋ง!คิดค้นชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ช่วยคนตาบอด บทความ 18 มิถุนายน 2013 854
274 การเดินทางที่เริ่มต้น 4/01/2011 บทความ 25 กรกฎาคม 2012 551
275 “ครูกับเด็กพิการ” บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 349
276 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 458
277 สัตว์เลี้ยงสามารถช่วยเด็กที่มีอาการออทิสติกให้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันและปลอบใจผู้อื่นได้ บทความ 1 กุมภาพันธ์ 2016 928
278 คำกล่าวทักทาย กลุ่มประเทศอาเซียน บทความ 2 กันยายน 2013 587
279 ลักษณะชั้นเรียนของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร ตอนที่ 2 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 611
280 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2” บทความ 24 ธันวาคม 2019 113

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก