ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
281 จ.ชัยนาทจัดอบรมสร้างความตระหนักรู้พร้อมสู่อาเซียน 350
282 จ.ตรัง จัดโครงการจังหวัดตรังพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 343
283 จ.ตรัง รวมศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจจากการเดินทางท่องเที่ยว เยี่ยมชม เขา ป่า นา เล และ เมือง ในจังหวัดตรัง 222
284 จ.ตราด กำหนดจัดงานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 425
285 จ.นครปฐม จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 327
286 จ.นครปฐม เตรียมพัฒนาเป็นเมืองสร้างสรรค์ดนตรีขององค์การยูเนสโก 73
287 จ.นราธิวาส เตรียมจัดสัมมนาเรื่อง “โอกาสทองการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส” ช่วงปลายเดือนนี้ 340
288 จ.นราธิวาส แถลงข่าวจัดเดินวิ่งการกุศลเพื่อเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 Menara Run for Kids 2019 ช่วยเหลือเด็กกำพร้าด้อยโอกาสและผู้พิการ กว่า 4 พันคน 154
289 จ.บึงกาฬ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านแรงงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 268
290 จ.บึงกาฬ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน 301
291 จ.บึงกาฬ เสริมศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน รับมือการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน 297
292 จ.บุรีรัมย์ ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 205
293 จ.ปทุมธานี เปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมชุมชนให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว 357
294 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดนิทรรศการบทบาทไทยในการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 สร้างความตระหนักการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยสู่ประชาชน 144
295 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เร่งพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะการสื่อสารภาษาเมียนมา สามารถติดต่อสื่อสารได้ในระดับพื้นที่ เพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะเมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดมะริด 172
296 จ.ปัตตานี จัดโครงการแลกเปลี่ยนครู นักเรียน นักศึกษาสถาบันประเทศมาเลเซีย 172
297 จ.ปัตตานี เปิดการฝึกอบรมอาชีพพระราชทาน รุ่นที่ 3 เพิ่มช่องทางฝึกอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 306
298 จ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 25 130
299 จ.มหาสารคาม จัดงานมหกรรมโคเนื้อตักสิลาเพื่ออาเซียน 2017 ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ สร้างรายได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 261
300 จ.มหาสารคาม จัดอบรมภาษาอังกฤษพัฒนาครู กศน. สู่อาเซียน 308

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก