ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงท่องเที่ยวเร่งสร้างแม่บ้านเออีซี

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

กระทรวงท่องเที่ยว ฯ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เตรียมพัฒนาแม่บ้านพร้อมเคลื่อนย้ายอาเซียน ๒,๐๐๐ คนในปีนี้

น.ส จันทร์จิราพร พิบูลย์ฐิติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปิดเผยว่า นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวง ฯ ได้มอบหมายให้สถาบันเร่งดำเนินการพัฒนาบุคลากรแผนกแม่บ้าน ซึ่งเป็น ๑ ใน ๖ แผนกที่อาเซียนเปิดให้เคลื่อนย้ายเสรีตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ (เอ็มอาร์เอ) ด้านการท่องเที่ยว โดยตั้งเป้าพัฒนาในปีนี้ให้ได้อย่างน้อย ๒,๐๐๐ คน และเพิ่มเป้าในปีต่อๆ ไปเป็นปีละไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ คน

ในเบื้องต้น สถาบัน ฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้เป็นหน่วยงานกลางจัดอบรมและทดสอบบุคลากรแผนกแม่บ้านทั่วประเทศ จำนวน ๑๐ ครั้ง เริ่มครั้งแรกวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม นี้ ที่จังหวัดอุดรธานี คาดว่าจะดำเนินการอบรมและทดสอบเสร็จสิ้นทั้ง ๑๐ ครั้งได้ ภายในเดือนกันยายน

สำหรับบุคลากรที่จะเข้ารับการอบรมและทดสอบ จะคัดเลือกจากบุคลากรที่อยู่ในวิชาชีพอยู่แล้วเป็นหลัก ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะถูกส่งชื่อไปยังคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ (TPCB) เพื่อพิจารณา จากนั้นจะส่งชื่อไปยังคณะกรรมการวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTPB) ซึ่งจะมีชื่อในทะเบียนบุคลากรระดับประเทศที่สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานระดับอาเซียนได้ต่อไปในปลายปี ๒๕๕๘

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก