ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงต่างประเทศเสนอภาครัฐของไทยปรับตัวรับเออีซี

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

วิสัยทัศน์สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้สร้างบทบาทใหม่ให้ภาครัฐในฐานะผู้ขับเคลื่อนและเตรียมพร้อมสังคมไทยทุกภาคส่วนสู่ความเปลี่ยนแปลง

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวในงานสัมมนา “ ยุทธศาสตร์อาเซียนของภาครัฐในกระแสโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง” ที่จัดขึ้นโดยศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ภาพรวมของภาครัฐไทยมีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการและต้องทำเพิ่มเติมทั้งสิ้น 4 เรื่องหลัก

การแก้ไขกฎระเบียบภายในประเทศ ภาครัฐต้องจัดการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

การจัดการพื้นที่ชายแดน การเปิดประชาคมอาเวียนทำให้ผู้คนไหลเข้า-ออกในบริเวณชายแดนมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาหนีภาษี อาชญากรรม ยาเสพติด รุนแรงขึ้น จึงต้องเข้าไปจัดการโดยเฉพาะจังหวัดชายแดน

การเพิ่มความเชื่อมโยง ตั้งแต่ด้านการคมนาคมขนส่ง การทำสะพานข้ามแดนระหว่างกัน เช่น การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเพิ่มเติม ตลอดจนการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างกัน ต้องลดขั้นตอนเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการเคลื่อนย้ายสินค้าได้เร็วขึ้น

การพัฒนาการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาแรงงาน ต้องสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างแดน รวมทั้งต้องปรับภาคการศึกษาของไทยให้ทันและเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมดูแนวโน้มใน 2 ปีข้างหน้าว่าจะต้องการบัณฑิตสาขาใด

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก