ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ตัวแทนประเทศไทย เจ้าภาพจัดประชุม ACWC ครั้งที่ 15 และ ACW ครั้งที่ 16 มีประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ร่วมหารือ กำหนดทิศทางทางการดำเนินงานด้านสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก และความเสมอภาคระหว่างประเทศ

วันที่ลงข่าว: 05/09/17

        วันนี้ (4 ก.ย. 60) นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานแถลงข่าวการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: ACWC) ครั้งที่ 15 และการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on Women : ACW) ครั้งที่ 16 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วย ผู้แทนด้านสิทธิเด็ก , ผู้แทนด้านสิทธิสตรี , องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมการประชุม รวม 13 ประเภท เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ และผู้แทนหน่วยงานในระดับพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุม ACWC และ ACW มีผู้แทนจาก 10 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม , กัมพูชา , อินโดนีเซีย , ลาว , มาเลเซีย , เมียนมา , ฟิลิปปินส์ , สิงคโปร์ , เวียดนาม และไทย สำหรับการประชุม ACW+3 จะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุมอีก 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน , ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุม และทำหน้าที่เลขานุการการประชุม ณ โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เมอร์ลินบีช ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

         นายไมตรี อินทุสุต กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การประชุม ACWC ครั้งที่ 15 กำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2560 , 2.การประชุมร่วมระหว่าง ACWC ACW ครั้งที่ 4 กำหนดจัดประชุมในวันที่ 6 กันยายน 2560 , 3.การประชุม ACW ครั้งที่ 16 กำหนดจัดประชุมในวันที่ 7 กันยายน 2560 และ 4.การประชุม ACW+3 ครั้งที่ 9 กำหนดจัดการประชุมในวันที่ 8 กันยายน 2560 โดยการประชุมระหว่างประเทศ ในครั้งนี้ จะเป็นการหารือเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก และความเสมอภาคระหว่างประเทศ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานของ ACWC และ ACW (ค.ศ.2016-2020) และเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศบวกสาม (สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ในนโยบายด้านการส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก และความเสมอภาคระหว่างเพศในภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นการหารือในการดำเนินการโครงการหรือความร่วมมือร่วมกันด้านสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก และความเสมอภาคระหว่างเพศในระดับภูมิภาค

         นายไมตรี อินทุสุต กล่าวต่อไปว่า การประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก และการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรีในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงถึงศักยภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและสิทธิสตรี การติดตามผลการดำเนินงานของประเทศไทย อีกทั้งยังได้แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยที่จะเผยแพร่ไปยังภาคพื้นเอเชีย และประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย

“กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการจัดประชุมในครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยให้การต้อนรับและร่วมภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม และขอบคุณทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมเพื่อการประชุมระหว่างประเทศในครั้งนี้” นายไมตรี อินทุสุต กล่าวในตอนท้าย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก