ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอย่างยั่งยืน

วันที่ลงข่าว: 05/06/19

          นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า กระทรวง ได้ดำเนินการ แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการกำกับดูแลการปล่อยมลพิษทางอากาศของสถานประกอบการ โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม การตรวจวัดฝุ่นควันจากท่อไอเสียรถยนต์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ และลดการเผาในที่โล่ง ซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน) จำนวน 29 ศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการขยายผลไปสู่หมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนบน

          อีกทั้งมีการขยายความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควัน ภายในปี 2563 ส่วนแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้มีแนวทางส่งเสริมให้รถยนต์สาธารณะ ปรับเปลี่ยนไปใช้น้ำมัน B20 ให้มากขึ้น รวมทั้งเร่งรัดนำน้ำมันดีเซลเทียบเท่ามาตรฐาน EURO 5 มาจำหน่ายในพื้นที่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ส่งเสริมการใช้บริการขนส่งสาธารณะ และยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองทั่วประเทศเพื่อช่วยดูดซับมลพิษสร้างอากาศบริสุทธิ์ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก