ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 20 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในภูมิภาคอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 31/01/19

          วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 20 โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ พร้อมด้วย Ms.Crisanto Rodriguez ประธานคณะทำงานอาเซียนฯ ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรนานาชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 

          นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า สำหรับประเทศไทย จากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาขยะทะเล พบว่าร้อยละ 80 ของขยะทะเลมาจากบนบก ส่วนขยะจากกิจกรรมทางทะเล มีเพียงร้อยละ 20 ดังนั้น การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาขยะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลฯ ได้ให้ความสำคัญโดยกำหนดให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเน้นจัดการขยะตกค้าง 30 ล้านตันให้หมดไป พร้อมจัดการขยะใหม่ ปีละ 27 ล้านตัน โดยจะต้องลดที่ต้นทางและนำขยะกลับมารีไซเคิ้ลใช้ใหม่ได้อีกครั้ง การจัดประชุมฯ ดังกล่าวเชื่อว่าจะได้ผลตามที่กำหนดไว้ และจะยกระดับการแก้ปัญหาเพื่อลดปัญหาขยะทะเลในระดับภูมิภาคอาเซียนระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งการจัดทำแผนดำเนินการและช่องทางการติดต่อของแต่ละประเทศที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะทะเล 

         ด้าน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปไปพร้อม ๆ กัน เพื่อที่จะรักษาความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป เป็นเรื่องที่ท้าทายมาก แต่อย่างไรก็ตาม จังหวัดภูเก็ตได้เข้าร่วมโครงการหลัก 3R ซึ่งประกอบด้วย Reduce Reuse และ Recycle เพื่อเป็นการคัดแยกขยะให้ถูกประเภท และเป็นการลดปริมาณขยะจากแหล่งต่าง ๆ นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตได้เปิดตัวกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและชีวิตใต้ทะเลของทะเลไทย ภายใต้การริเริ่มของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตยังได้รับรางวัลระดับอาเซียน ได้แก่ รางวัลอาเซียนที่ยั่งยืนด้านน้ำ ประจำปี 2560 และรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียน ประเภทผลิตภัณฑ์ในเมือง ประจำปี 2561 แสดงให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตมีทรัพยากรและธรรมชาติที่สวยงาม คู่ควรที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างแท้จริง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก