ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชมเรียง
61 นานาสาระ : ศาลอียู ประกาศคนที่มีรูปร่างอ้วนเป็นความพิการอย่างหนึ่ง รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 255
62 “ป้องกันอุบติเหตุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 255
63 “รถเมล์ชานต่ำ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 257
64 “ครูกับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 261
65 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 263
66 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 263
67 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 263
68 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 264
69 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 265
70 AD System เทคโนโลยีช่วยคนตาบอดดูหนัง" เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 265
71 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 265
72 “ครอบครัวและสังคมให้การยอมรับคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 265
73 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 270
74 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 272
75 “ควันหลง Bike for Dad” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 274
76 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 274
77 “ไม้ไฑ ดะห์ลัน” นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาฯสานฝันพัฒนาหุ่นยนต์ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 275
78 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 278
79 “สิ่งอำนวยความสะดวก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 278
80 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 280

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก