ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
61 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 289
62 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 270
63 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 300
64 “มาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 235
65 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 309
66 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 262
67 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 272
68 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 283
69 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 294
70 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 307
71 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 282
72 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 280
73 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 289
74 “ป้องกันอุบติเหตุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 255
75 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 291
76 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 303
77 “ศัยกภาพคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 293
78 “สังคมผู้สูงอายุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 306
79 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 287
80 “สิ่งอำนวยความสะดวก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 279

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก