ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
121 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 บทความ 19 มิถุนายน 2017 413
122 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 414
123 “Bike for Dad คนพิการ” บทความ 18 พฤษภาคม 2016 415
124 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 416
125 “การจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา จ.นครพนม” บทความ 18 มกราคม 2018 416
126 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 420
127 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 423
128 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 424
129 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 425
130 ผลิตขาเทียมจากถุงน่องใช้แล้ว บทความ 6 มิถุนายน 2018 427
131 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 429
132 “ครูกับเด็กพิการ” บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 429
133 “การขับเคลื่อนงานของคนพิการทางสติปัญญา จ.ระยอง” บทความ 25 ธันวาคม 2017 430
134 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 430
135 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 430
136 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” บทความ 20 เมษายน 2017 430
137 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 432
138 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 433
139 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 434
140 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 434

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก