ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
101 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” บทความ 9 กุมภาพันธ์ 2017 315
102 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” บทความ 27 มกราคม 2017 340
103 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 340
104 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 349
105 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 319
106 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 328
107 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 337
108 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 299
109 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 384
110 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 347
111 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 352
112 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 354
113 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 329
114 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 328
115 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 336
116 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 331
117 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 354
118 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 346
119 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 363
120 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 285

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก