ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
101 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 330
102 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 340
103 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 311
104 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 318
105 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 328
106 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 291
107 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 367
108 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 338
109 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 342
110 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 344
111 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 318
112 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 318
113 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 327
114 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 320
115 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 344
116 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 336
117 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 351
118 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 276
119 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 349
120 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 371

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก