ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
61 “ไม้ไฑ ดะห์ลัน” นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาฯสานฝันพัฒนาหุ่นยนต์ บทความ 28 สิงหาคม 2017 252
62 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 1” บทความ 23 มีนาคม 2017 252
63 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” บทความ 9 กุมภาพันธ์ 2017 256
64 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 1” บทความ 8 มีนาคม 2017 257
65 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” บทความ 20 เมษายน 2017 258
66 “ควันหลง Bike for Dad” บทความ 10 พฤษภาคม 2016 260
67 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 260
68 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” บทความ 27 มกราคม 2017 263
69 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 264
70 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 267
71 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 267
72 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 269
73 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” บทความ 16 พฤษภาคม 2016 269
74 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 269
75 “Bike for Dad คนพิการ” บทความ 18 พฤษภาคม 2016 269
76 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 270
77 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 2” บทความ 15 มีนาคม 2017 270
78 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 271
79 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 273
80 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 273

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก