ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
61 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” บทความ 18 กุมภาพันธ์ 2020 193
62 ชมรมตะวันทอแสง บทความ 27 เมษายน 2020 197
63 “ผลงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา” บทความ 22 กรกฎาคม 2019 199
64 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” บทความ 18 กันยายน 2019 202
65 วันใหม่ของเด็กพิการ บทความ 18 มีนาคม 2020 203
66 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 1” บทความ 13 สิงหาคม 2019 206
67 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 2” บทความ 17 พฤศจิกายน 2019 214
68 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” บทความ 5 กันยายน 2019 215
69 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ” ิตอนที่ 1 บทความ 25 มิถุนายน 2019 216
70 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 1” บทความ 30 พฤศจิกายน 2019 223
71 “ครูคนพิการ” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2020 225
72 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 17 มิถุนายน 2019 233
73 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 2” บทความ 8 กรกฎาคม 2019 236
74 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” บทความ 6 สิงหาคม 2019 236
75 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 1” บทความ 2 กรกฎาคม 2019 240
76 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” บทความ 4 มิถุนายน 2019 245
77 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ตอนที่ 2” บทความ 1 กรกฎาคม 2019 274
78 “แนวทางในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สระแก้ว” บทความ 16 พฤษภาคม 2018 292
79 นานาสาระ : บริษัท ฮุนได เปิดตัวอุปกรณ์ช่วยเดินให้ผู้ป่วยอัมพาตให้สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง บทความ 9 มกราคม 2018 326
80 นานาสาระ การเรียนรู้ทักษะการปรับตัวในสังคม บทความ 26 มกราคม 2018 341

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก