ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
61 รู้ไหม...สิทธิผู้พิการ มีมากกว่า “เบี้ยยังชีพ” บทความ 31 พฤษภาคม 2018 259
62 “รถเมล์ชานต่ำ” บทความ 5 มิถุนายน 2017 261
63 “ครูกับเด็กพิการ” บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 261
64 “โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก (TTRS)” บทความ 25 กรกฎาคม 2017 262
65 นานาสาระ : ศาลอียู ประกาศคนที่มีรูปร่างอ้วนเป็นความพิการอย่างหนึ่ง บทความ 13 ธันวาคม 2017 263
66 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 บทความ 19 มิถุนายน 2017 265
67 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” บทความ 19 พฤษภาคม 2017 267
68 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” บทความ 4 พฤษภาคม 2017 269
69 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” บทความ 7 พฤศจิกายน 2017 271
70 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 2” บทความ 5 เมษายน 2017 271
71 AD System เทคโนโลยีช่วยคนตาบอดดูหนัง" บทความ 17 พฤษภาคม 2018 273
72 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 273
73 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 1” บทความ 8 มีนาคม 2017 274
74 “ครอบครัวและสังคมให้การยอมรับคนพิการทางจิต” บทความ 21 มีนาคม 2017 275
75 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” บทความ 9 กุมภาพันธ์ 2017 276
76 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 1” บทความ 23 มีนาคม 2017 276
77 “ควันหลง Bike for Dad” บทความ 10 พฤษภาคม 2016 278
78 “ไม้ไฑ ดะห์ลัน” นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาฯสานฝันพัฒนาหุ่นยนต์ บทความ 28 สิงหาคม 2017 280
79 “เกาะเกร็ดโมเดล” บทความ 18 กรกฎาคม 2017 280
80 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” บทความ 20 เมษายน 2017 283

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก