ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
61 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 256
62 “รถเมล์ชานต่ำ” บทความ 5 มิถุนายน 2017 257
63 นานาสาระ : ศาลอียู ประกาศคนที่มีรูปร่างอ้วนเป็นความพิการอย่างหนึ่ง บทความ 13 ธันวาคม 2017 257
64 “ครูกับเด็กพิการ” บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 262
65 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” บทความ 7 พฤศจิกายน 2017 263
66 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 บทความ 19 มิถุนายน 2017 263
67 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” บทความ 4 พฤษภาคม 2017 264
68 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” บทความ 19 พฤษภาคม 2017 264
69 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 265
70 “ครอบครัวและสังคมให้การยอมรับคนพิการทางจิต” บทความ 21 มีนาคม 2017 265
71 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 2” บทความ 5 เมษายน 2017 265
72 AD System เทคโนโลยีช่วยคนตาบอดดูหนัง" บทความ 17 พฤษภาคม 2018 269
73 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 1” บทความ 23 มีนาคม 2017 272
74 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” บทความ 9 กุมภาพันธ์ 2017 273
75 “ควันหลง Bike for Dad” บทความ 10 พฤษภาคม 2016 274
76 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 1” บทความ 8 มีนาคม 2017 275
77 “ไม้ไฑ ดะห์ลัน” นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาฯสานฝันพัฒนาหุ่นยนต์ บทความ 28 สิงหาคม 2017 275
78 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” บทความ 20 เมษายน 2017 279
79 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 280
80 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 281

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก