ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
101 โครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 477
102 แรงงานไทยเร่งผลงานใน ๖ เดือนสู่เส้นทางเออีซี 386
103 แรงงานเปิดช่องด่วนรับ ๘ วิชาชีพอาเซียนทำงานในไทย 343
104 แรงงานภาค 10 ลำปาง ร่วมสานต่อนโยบายรัฐ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการทำเฟอร์นิเจอร์ นำผู้ประกอบการร่วมฝึกอบรมต่อยอดพัฒนาทักษะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ 308
105 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่เร่งพัฒนาคุณภาพแรงงาน สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 142
106 แรงงาน เตรียมออกเกณฑ์ใบอนุญาตทำงาน ๒๕ สาขา 388
107 แฟชั่นไทยพร้อม! สู่อาเซียน 365
108 แพทย์ผิวหนังเตือนเฝ้าระวัง โรคผิวหนังไร้พรมแดน 364
109 แผนไทย ๕ ปีศูนย์กลางอาชีวะศึกษาอาเซียน 384
110 แผนปั้นผู้ประกอบการเยาวชนอาเซียน 401
111 แนะ นศ.ไทยเข้าอาเซียนต้องมีประสบการณ์จริง 425
112 แนวทาง... พัฒนาทักษะนักเรียน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 522
113 เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยทั้งสองประเทศพร้อมสานสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้าน 169
114 เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยกระชับสัมพันธไมตรีกับจังหวัดจันทบุรี ศึกษาการค้า การลงทุน อาเซียน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม 345
115 เอกชนไทยสร้างโรงเรียนหลักสูตรเฉพาะทางผลิตแรงงานรองรับตลาดอาเซียน 394
116 เอกชนไทยตื่นตัวเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศอาเซียน 390
117 เอกชนเตรียมเปิดโรงเรียนโรงแรมแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรไทยและอาเซียน 366
118 เสริมทักษะเด็กใต้รู้ภาษาอังกฤษ จีน มลายู 377
119 เสนอเปิดทีวี ๒ ภาษาเพิ่มทักษะอังกฤษเด็กไทย 373
120 เสนอราชการปรับโครงสร้างและเพิ่มงบวิจัยรับอาเซียน 388

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก