ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
101 แรงงานไทยเร่งผลงานใน ๖ เดือนสู่เส้นทางเออีซี 334
102 แรงงานเปิดช่องด่วนรับ ๘ วิชาชีพอาเซียนทำงานในไทย 299
103 แรงงานภาค 10 ลำปาง ร่วมสานต่อนโยบายรัฐ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการทำเฟอร์นิเจอร์ นำผู้ประกอบการร่วมฝึกอบรมต่อยอดพัฒนาทักษะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ 253
104 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่เร่งพัฒนาคุณภาพแรงงาน สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 94
105 แรงงาน เตรียมออกเกณฑ์ใบอนุญาตทำงาน ๒๕ สาขา 315
106 แฟชั่นไทยพร้อม! สู่อาเซียน 316
107 แพทย์ผิวหนังเตือนเฝ้าระวัง โรคผิวหนังไร้พรมแดน 313
108 แผนไทย ๕ ปีศูนย์กลางอาชีวะศึกษาอาเซียน 324
109 แผนปั้นผู้ประกอบการเยาวชนอาเซียน 336
110 แนะ นศ.ไทยเข้าอาเซียนต้องมีประสบการณ์จริง 374
111 แนวทาง... พัฒนาทักษะนักเรียน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 473
112 เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยทั้งสองประเทศพร้อมสานสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้าน 119
113 เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยกระชับสัมพันธไมตรีกับจังหวัดจันทบุรี ศึกษาการค้า การลงทุน อาเซียน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม 309
114 เอกชนไทยสร้างโรงเรียนหลักสูตรเฉพาะทางผลิตแรงงานรองรับตลาดอาเซียน 347
115 เอกชนไทยตื่นตัวเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศอาเซียน 326
116 เอกชนเตรียมเปิดโรงเรียนโรงแรมแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรไทยและอาเซียน 311
117 เสริมทักษะเด็กใต้รู้ภาษาอังกฤษ จีน มลายู 313
118 เสนอเปิดทีวี ๒ ภาษาเพิ่มทักษะอังกฤษเด็กไทย 307
119 เสนอราชการปรับโครงสร้างและเพิ่มงบวิจัยรับอาเซียน 320
120 เสนอรัฐจัดส่งครูภาษาจีนให้โรงเรียน 435

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก