ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยมุ่งพัฒนาทักษะแรงงานลุ่มน้ำโขง

วันที่ลงข่าว: 04/03/16

กระทรวงแรงงานเน้นพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ในจังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศคือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม จีน (มณฑลยูนนาน) และไทย ทั้ง ๕ ประเทศ ยกเว้นจีน เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน

 

ในปี ๒๕๕๙ กระทรวงแรงงานได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและการให้บริการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ ให้ผู้เข้าอบรมจากกลุ่มประเทศจีเอ็มเอส โดยเฉพาะจากประเทศกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนม่าร์ และเวียดนาม จำนวน ๒,๐๐๐ คน

 

ในปี ๒๐๑๗ จะเพิ่มจำนวนจาก ๒,๐๐๐ คน เป็น ๒,๓๕๐ คน โดยจะขยายความร่วมมือกับประเทศ CLMV ให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเทคนิก การพัฒนาทักษะฝีมือ ความร่วมมือในการจ้างงาน

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  Presentation and Meeting Skill รุ่นที่ ๑ สำหรับบุคลากรภาครัฐของกระทรวงแรงงานและการฝึกวิชาชีพราชอาณาจักรกัมพูชา ๒๐ คน และบุคลากรภาครัฐของกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สปป.ลาว ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๒๕ คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

 

สถาบันนี้ จัดตั้งขึ้นจากการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย  อยู่ภายใต้การดูแลของกรมพัฒนามือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ที่มาของข่าว http://dlfeschool.in.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก