ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยฝึกแรงงานรายอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษและจังหวัดชายแดน

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

กระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมรายอุตสาหกรรม ฝึกคนรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เริ่มที่แม่สอดสิ้นเดือนตุลาคมนี้

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมจะเร่งพัฒนากำลังคนบริเวณชายแดน ๓๑ จังหวัด ไม่ต่ำกว่า ๓.๓ หมื่นคน ใช้งบประมาณ ๙๔ ล้านบาท เพื่อให้รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ ๕ จังหวัดที่จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนำร่อง โดยกรมจะเจรจาสร้างความร่วมมือกับสมาคมในรายอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ช่วยพัฒนากำลังคนให้กลายเป็นแรงงานฝีมือป้อนทั้ง ๕ จังหวัด

“ในพื้นที่ อ. แม่สอด จ.ตาก มีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจำนวนมาก จะเจรจากับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เพื่อให้ช่วยพัฒนากำลังคนป้อนโรงงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของสมาคมในสถานที่ จ.ตาก” ม.ล. ปุณฑริก กล่าว

หลังจากนี้จะใช้รูปแบบเดียวกันกับสมาคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนากำลังคนป้อนพื้นที่ชายแดน กรม ฯ อาจใช้รูปแบบอื่นดำเนินการควบคู่กันไปด้วย เช่น การจ้างบริษัทที่ปรึกษาหรือภาควิชาการเข้าไปช่วยให้คำแนะนำผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อผลิตภาพแรงงาน

ม.ล.ปุณฑริก กล่าวอีกว่าจะให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ในทุกพื้นที่ด้วย เนื่องจากบริเวณชายแดนจะต้องมีการขนส่งสินค้าระหว่างกันมากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนด้านการจัดการได้มาก และช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

สำหรับการพัฒนาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านทีจะเข้ามาทำงานแบบเช้าไป-เย็นกลับในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น กรม ฯ จะได้รับงบประมาณจำนวนหนึ่งจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อดำเนินการให้แรงงานกลุ่มดังกล่าวมีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก