ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยมอบเงินพัฒนาโรงเรียนในกัมพูชาบนเส้นทางคมนาคมเชื่อมเพื่อนบ้านอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

ไทยช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ประเทศเพื่อนบ้าน สร้างเส้นทางเชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา เวียดนามและลาว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ (เนด้า) ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ส่งเสริมการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ ผ่านงบประมาณความช่วยเหลือ และการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับเพื่อนบ้านอาเซียน

นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการสพพ กล่าวว่า สพพ. ให้งบประมาณสนับสนุนจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แก่โรงเรียน Tatai และโรงเรียน Tra Paing Roung ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นโรงเรียนในชนบทที่มีสภาพอาคารเก่าชำรุด เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่ศึกษา ให้ความช่วยเหลือสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์การกีฬาเพิ่มเติม ทั้งสองโรงเรียนมีสถานที่ตั้งในโครงการพัฒนาถนนหมายเลข ๔๘ ช่วงเกาะกง-สะแรอัมเบิล

การพัฒนาถนนสาย ๔๘ เป็นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสาย Sothern Coastal Sub-corridor ระยะทาง ๙๗๐ กิโลเมตร จากจุดเริ่มต้นกรุงเทพฯ – ตราด ประเทศไทย เกาะกง-กำปอดของกัมพูชา กัมพูชา - ฮาเตียนประเทศเวียดนาม ภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง (จีเอสเอม) ให้ทั้ง ๓ ประเทศสามารถเชื่อมโยงการเดินทางทางบก เป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพื่อนบ้าน ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

ถนนหมายเลข ๔๘ นี้ สพพ. ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน ระยะทาง ๑๕๑ กิโลเมตร มูลค่า ๘๖๗ ล้านบาท โดยมีข้อกำหนดว่า เมื่อถนนสร้างเสร็จ จะต้องใช้ขนส่งสินค้าและบริการจากไทยประมาณร้อยละ ๕๐ ของการขนส่งทั้งหมด

ผู้อำนวยการ สพพ. เล่าว่าแผนกลยุทธ์การส่งเสริมโครงการต่าง ๆ ให้กับเพื่อนบ้านในปี ๒๕๕๘ จะให้ความสำคัญกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการที่ สพพ.ปล่อยกุ้ หรือสนับสนุนงบประมาณให้เปล่าในการช่วยเหลือพัฒนา เช่น แหล่งชุมชน โรงเรียนสถานที่ศึกษา โดยปี ๒๕๕๘ จะพัฒนาเส้นทางหงถนนหงส์สา จ.น่าน – เชียงแมน หลวงพะระบาง ประเทศลาว ระยะทาง ๑๑๔ กิโลเมตร มูลค่า ๑,๙๗๗ ล้านบาท

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก