ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเอกชนรับอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดเป้าหมาย 8 ด้าน เพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) มีนโยบายที่จะเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน โดยได้กำหนดเป้าหมายให้โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศต้องจัดการศึกษาให้ได้ 8 ด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปลายปี 2558

เป้าหมายทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ (1) คุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (2) คุณภาพการสอนวิชาภาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องอ่าน-เขียนคล่อง (3) คุณภาพการสอนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น (4) คุณภาพกระบวนการคิด โรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนให้มีกระบวนการคิดได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยการนำนวัตกรรมการสอนที่เหมาะสมมาปรับใช้ (5) ทักษะคุณภาพชีวิต โรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน ด้วยการบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้ากับการเรียนการสอน (6) คุณภาพโรงเรียนอาชีวศึกษา นักเรียนที่จบการศึกษาทุกสาขาและประสงค์จะทำงานต้องมีงานทำ (7) คุณภาพโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนต้องได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล และ (8) คุณภาพโรงเรียนนอกระบบ โรงเรียนต้องจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายใน

“เป้าหมายที่กำหนดทั้งหมดนี้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และเพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งเรื่องภาษาถือเป็นเรื่องสำคัญ และการที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาได้นั้น การพัฒนาเรื่องการศึกษาถือเป็นสิ่งที่ สช ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก” นายบัณฑิตย์ กล่าว

อย่างไรก็ดี โรงเรียนเอกชนที่ดีและมีคุณภาพหลายโรงก็สามารถใช้เป็นโรงเรียนต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ได้ เช่น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร โรงเรียนดรุณสิกขาลัย หรือโรงเรียนสัตยาไส ที่เน้นวิชาการและการสอนเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันควบคู่ไปด้วย

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ 29 เมษายน 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก