ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเกษตรรับอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพลุยปั้นมาตรฐานอาชีพเกษตร และขยายสู่อาชีพเฉพาะทางรับอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพคน และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณ 100 ล้านบาท สำหรับจัดทำมาตรฐานอาชีพต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยปีนี้จะให้ความสำคัญกับกลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวกับสินค้ายางพาราและการแปรรูปยาง

“มาเลเซียมีมาตรฐานอาชีพเกี่ยวกับยางพาราแล้ว ทำให้แรงงานมีทักษะ ไทยจึงต้องจัดทำมาตรฐานบ้างเพื่อเป็นมาตรฐานไว้สำหรับอบรมและทดสอบเพิ่มทักษะให้แก่เกษตรกร ช่วยกันพัฒนาสินค้าให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น” นายวีระชัยกล่าว

นอกจากนี้ จะเร่งทำมาตรฐานอาชีพในกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง เช่น การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่างเทคโนโลยีระบบเสียง ผู้ผลิตภาพยนตร์ เนื่องจากอาจมีการเคลื่อนย้ายระหว่างกันทั้งในและนอกอาเซียนในอนาคต การจัดทำมาตรฐานจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยสามารถใช้เทียบเคียงกับต่างประเทศ และเป็นแนวทางพิจารณารับคนมาทำงานในประเทศและออกไปทำงานต่างประเทศ

นายวีระชัยกล่าวอีกว่า ในการก่อตั้งสถาบันได้ประกาศกลุ่มสาขาอาชีพที่จะจัดทำมาตรฐานอาชีพรวม 48 กลุ่มสาขาอาชีพ หรือประมาณ 500-600 อาชีพ แต่ต่อมาพบว่ายังไม่ครอบคลุมขอบเขตอาชีพที่ยังมีการทำงานในไทย ดังนั้นในปีงบประมาณ 2558 สถาบันจะได้เชิยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เพื่อช่วยกันรวบรวมอาชีพที่มีความจำเป็นต้องจัดทำมาตรบานเพิ่มเติมต่อไป

ขณะเดียวกันได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อนำมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานมาเทียบกันเพื่อลดความซ้ำซ้อน และช่วยให้เทียบเคียงมาตรฐานกับต่างประเทศได้เร็วขึ้น

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก