ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
8521 กศน.อุบลฯเปิด"ศูนย์อาเซียนศึกษา" ข่าวประชาคมอาเซียน 579
8522 นักวิจัยไทยเจ๋งผลิต “ชุดแสดงผลอักษรเบรลล์” ด้วยแสงซินโครตรอนครั้งแรกของโลก ข่าวประจำวัน 580
8523 กระทรวงแรงงานให้แรงงานต่างด้าวเรียนภาษาไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 582
8524 โครงการธรรมะสู่คนพิการ นำหลักธรรม-ฟื้นฟูกำลังใจ ข่าวประจำวัน 585
8525 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การมีงานทำ ข่าวประจำวัน 586
8526 ชีวิตเด็กออทิสติกเมื่อเติบใหญ่ ข่าวประจำวัน 586
8527 บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี รับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ข่าวสมัครงาน 587
8528 รายงานพิเศษ : ตัวอย่างการปฏิบัติราชการก่อนมาเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ข่าวประจำวัน 587
8529 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “ปันน้ำใจให้เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ จ.ปทุมธานี” ข่าวประชาสัมพันธ์ 588
8530 สาธารณสุขจับมือโรงพยาบาลปทุมธานี อบรม การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด ข่าวประจำวัน 588
8531 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 593
8532 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงานผู้พิการ ข่าวสมัครงาน 594
8533 โรงพยาบาลยันฮีขอความร่วมมือส่งเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่เข้าร่วมโครงการ “ยิ้มสวย ด้วยแพทย์” ข่าวประชาสัมพันธ์ 596
8534 งานนัดพบแรงงานและแนะแนวอาชีพสิงห์บุรี ข่าวประจำวัน 599
8535 อ่านสู่แสงสว่าง ข่าวประจำวัน 600
8536 อนุกมธ.คนพิการ แถลงเปิดตัว มูลนิธิพัฒนาคนพิการฯ เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ เชิญชวนเครือข่ายร่วมพัฒนางานวิจัย ข่าวประจำวัน 601
8537 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคนพิการเข้าฝึกอาชีพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 601
8538 จ.ยะลา เร่ง ส่งเสริมพัฒนาการแก่น้องผู้พิการ นำเด็กที่มีความบกพร่องเข้าร่วมกิขกรรมฟื้นฟูทักษะชีวิต ข่าวประจำวัน 601
8539 กระทรวงไอซีทีอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ข่าวประชาสัมพันธ์ 604
8540 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๒ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 604

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก