ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐร่วมเอกชนจัดทำมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์ไทยเชื่อม CLMV

วันที่ลงข่าว: 30/03/16

ภาครัฐและเอกชนร่วมมือจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานวิชาชีพโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาวิชาชีพเชื่อมเพื่อนบ้านซีแอลเอ็มวี

 

นายสุภพ ปิงตา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีแรงงานในอุตสาหกรรม โลจิสติกส์และซัพพลายเชนกว่า ๒ ล้านคนครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จึงร่วมกับสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) กำหนดทิศทางมาตรฐานของทักษะฝีมือสู่ความเป็นมืออาชีพด้านโลจิสติกส์ของแรงงานไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ๑๐ สาขา อาทิ นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางราง พนักงานขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน พนักงานนำเข้าและส่งออก นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ นักวางแผนอุปสงค์อุปทาน เป็นต้น

 

ในขณะที่ มนูญ พรรณพลีวรรณ ประธานที่ปรึกษาสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต กล่าวว่า ที่ผ่านมาจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น การทำป้าย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยานพาหนะ แต่เรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญและยังต้องการพัฒนาอีกมากในประเทศไทยคือการพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ให้มีความพร้อมและสามารถรับมือความเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นว่าไทยควรพัฒนามาตรฐานกลางวิชาชีพโลจิสติกส์ เพื่อเป็นต้นแบบมาตรฐานแก่บุคลากรในประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี ให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่ดีซึ่งจะสร้างความเจริญให้แก่ภูมิภาค

 

เช่นเดียว จำเรียง วัยวัฒน์ รองนายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิตมองว่าไทยควรพัฒนาโลจิสติกส์โดยเฉพาะบุคคลากรเป็นตัวนำ เพราะการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพโลจิสติกส์ คือ การสร้างงาน สร้างวิชาชีพ และช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้คนและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์

 

นอกจากนี้ สมาคม ฯ กำลังผลักดันให้จัดตั้งสภาวิชาชีพโลจิสติกส์ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลเช่นเดียวกับสภาวิชาชีพอื่น ๆ เช่น สภาวิศวกร สภาสถาปนิก ทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้ไทยและเพื่อนบ้านกลุ่มที่มีชายแดนติดต่อกันทางบกเชื่อมโยงเข้าหากันมากขึ้น ตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงของอาเซียน ภายใต้ความตกลงกรอบต่าง ๆ อาทิ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ฯลฯ

ที่มาของข่าว http://dlfeschool.in.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก