ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิรวม 240 คน จัดทำรายละเอียดทางเทคนิค ข้อสอบ กฎ กติกา หลักเกณฑ์การให้คะแนน เตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ในช่วงเดือน มีนาคม 2561

วันที่ลงข่าว: 29/11/17

          นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมานาประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจาองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวม 240 คน โดยจะแบ่งกลุ่มย่อยตามสาขาการแข่งขัน โดย นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องรวมแล้ว 26 ครั้ง ในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 17 - 22 มีนาคม 2561 จำนวน 28 สาขา การสัมมนาในวันนี้ (28 พ.ย.60) เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการจัดทำรายละเอียดทางเทคนิค อาทิ ข้อสอบ กฎ กติกา หลักเกณฑ์การให้คะแนน รายการวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยจะใช้การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งล่าสุด เป็นเกณฑ์กำหนดการแข่งขัน นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และสร้างความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลสู่ไทยแลนด์ 4.0

         อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ สามารถนำไปต่อยอดในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ตลอดจนนำไปสู่การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศรัสเซียในปีถัดไป เป็นการยืนยันให้นานาประเทศได้เห็นศักยภาพของกำลังแรงงานไทย ก่อเกิดความเชื่อถือกับนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก