ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าวเรียง ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8161 โรงเรียนนานาชาติในไทยเพิ่มขึ้นรองรับการเข้าสู่เออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 440
8162 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ยะลา จัดกิจกรรม “พี่น้องอาเซียน” เน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 231
8163 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการ นำร่อง ข่าวประจำวัน 417
8164 โรงเรียนปัญญานุกูล จัดกิจกรรมปลูกข้าว ปลูกปัญญา ครั้งที่7 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างการเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ ของเด็กพิการ ข่าวประจำวัน 10
8165 โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ จัดโครงการพระดาบสสัญจรจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้ศิษย์พระดาบสนำความความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียนมาใช้ประโยชน์ในการบริการชุมชน ที่จังหวัดยะลา ข่าวประจำวัน 227
8166 โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ร่วมกับ ศอ.บต. จัดโครงการพระดาบสสัญจรจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เพื่อให้ศิษย์พระดาบสนำความความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียนมาใช้ประโยชน์ในการบริการชุมชน ข่าวประจำวัน 237
8167 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดงาน THAIHUA OPEN HOUSE 2015 “วิถีไทยหัว 6” ข่าวประชาคมอาเซียน 329
8168 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จ.นครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน (กีฬาสี) ระหว่างวันที่ 3-4 ก.ค. 60 ข่าวประจำวัน 187
8169 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน (กีฬาสี) ประจำปี 2559 ข่าวประจำวัน 217
8170 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 11 อัตรา ข่าวประจำวัน 75
8171 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 175
8172 โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น รับสมัครเด็กพิการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ 319
8173 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต ข่าวประจำวัน 147
8174 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ข่าวประจำวัน 53
8175 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เปิดรับเด็กที่มีความพิการทางร่างกายหรือปัญหาทางด้านสุขภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ข่าวประชาสัมพันธ์ 315
8176 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จัดงาน "วันสมเด็จย่า" ประจำปี 2557 ข่าวประชาสัมพันธ์ 439
8177 โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครนักเรียนพิการในปีการศึกษา 2561 ทั้งประจำและไป-กลับ ข่าวประชาสัมพันธ์ 190
8178 โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครนักเรียนพิการในปีการศึกษา 2561 ทั้งประจำและไป-กลับ ข่าวประชาสัมพันธ์ 178
8179 โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครนักเรียนพิการในปีการศึกษา 2561 ทั้งประจำและไป-กลับ เดินหน้าจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิการทั้ง 5 ประเภทได้อย่างมีคุณภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 189
8180 โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทย จัดประชุมครูนักเรียน 7 ประเทศอาเซียน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 25 ส.ค. 60 ข่าวประชาคมอาเซียน 193

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก