ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าวเรียง ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8161 เทศบาลนครหาดใหญ่ แจ้งการจัดจำหน่าย และการร่วมกันติด “ดอกแก้วกัลยา” ข่าวประจำวัน 266
8162 เทศบาลนครหาดใหญ่จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน ตามนโยบายของรัฐบาล ข่าวประชาคมอาเซียน 345
8163 เทศบาลนครอุบลราชธานี จะดำเนินการเปิดรับคำขอขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ข่าวประจำวัน 461
8164 เทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ข่าวประจำวัน 219
8165 เทศบาลนครเชียงราย จับมือ ไจก้า เตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ “คีรีชัย ยามะ” ข่าวประจำวัน 200
8166 เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่าย ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ติดบ้าน ติดเตียง และคนพิการ ข่าวประจำวัน 194
8167 เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่าย ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ติดบ้าน ติดเตียง และคนพิการ ข่าวประจำวัน 198
8168 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี มอบเบี้ย ผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 58 ข่าวประจำวัน 279
8169 เทศบาลเมืองจันท์ เดินหน้าช่วยเหลือผู้พิการ-ป่วยเรื้อรัง ข่าวประจำวัน 437
8170 เทศบาลเมืองชลบุรีประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข่าวประจำวัน 265
8171 เทศบาลเมืองชุมพร เปิดอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ข่าวประจำวัน 30
8172 เทศบาลเมืองชุมพรทุ่มงบเกือบ 8 ล้าน ผุดศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ-คนพิการ ข่าวประจำวัน 27
8173 เทศบาลเมืองตราด ขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ไปดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องการรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยการนำสมุดบัญชีไปปรับที่ธนาคาร ข่าวประชาสัมพันธ์ 358
8174 เทศบาลเมืองตากจัดอบรมสิทธิและสวัสดิการของคนพิการเทศบาลเมืองตาก ข่าวประจำวัน 91
8175 เทศบาลเมืองตากมอบบ้านให้ผู้สูงอายุและพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ข่าวประจำวัน 211
8176 เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมต้อนรับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส ข่าวประจำวัน 250
8177 เทศบาลเมืองทุ่งสง เชิญชวนร่วมงานพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 ข่าวประจำวัน 279
8178 เทศบาลเมืองบ้านฉาง มอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ข่าวประจำวัน 17
8179 เทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วม ตำรวจ ทหาร ออกช่วยเหลือผู้พิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ข่าวประจำวัน 289
8180 เทศบาลเมืองมหาสารคามออกเยี่ยมผู้พิการพร้อมมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้พิการ ข่าวประจำวัน 332

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก