ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
81 "ครูสอนภาษาอังกฤษ"...วิกฤตการศึกษาไทย? ข่าวประชาคมอาเซียน 677
82 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)ได้จัดโครงการผ้าป่า สร้างอาคารเพื่อการพัฒนาเด็กเพื่อการฟื้นฟูเด็กด้อยโอกาส ข่าวประชาสัมพันธ์ 677
83 บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด (สาขาพระราม 2) เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป 10 อัตรา ข่าวสมัครงาน 665
84 บริษัท ก.เจริญ ทอยส์ จำกัดรับคนพิการ ข่าวสมัครงาน 661
85 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคนพิการเข้าฝึกอาชีพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 661
86 จัดหางานตรัง สร้างโอกาสที่ดีให้กับประชาชนคนหางาน ผู้สำเร็จการศึกษาและคนพิการตลอดจน ผู้ดูแลคนพิการ ได้มีงานทำ ในงานวันนัดพบแรงงาน ประจำปี 2559 ข่าวประจำวัน 659
87 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การมีงานทำ ข่าวประจำวัน 657
88 นครพนมจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ข่าวประจำวัน 654
89 เดินเพื่อสุขภาพ-วิ่งมินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวประชาสัมพันธ์ 653
90 อนุกมธ.คนพิการ แถลงเปิดตัว มูลนิธิพัฒนาคนพิการฯ เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ เชิญชวนเครือข่ายร่วมพัฒนางานวิจัย ข่าวประจำวัน 649
91 จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ข่าวประจำวัน 647
92 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 646
93 กระทรวงไอซีทีอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ข่าวประชาสัมพันธ์ 644
94 กระทรวงแรงงานให้แรงงานต่างด้าวเรียนภาษาไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 644
95 รายงานพิเศษ : ตัวอย่างการปฏิบัติราชการก่อนมาเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ข่าวประจำวัน 644
96 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๒ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 643
97 หนุนเครือข่ายนศ.อาเซียน หลอมเออีซีเป็นหนึ่งเดียว : โดย...ธรรมรัช กิจฉลอง ข่าวประชาคมอาเซียน 643
98 อ่านสู่แสงสว่าง ข่าวประจำวัน 641
99 จ.ยะลา เร่ง ส่งเสริมพัฒนาการแก่น้องผู้พิการ นำเด็กที่มีความบกพร่องเข้าร่วมกิขกรรมฟื้นฟูทักษะชีวิต ข่าวประจำวัน 641
100 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงานผู้พิการ ข่าวสมัครงาน 640

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก