ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
81 จัดหางานตรัง สร้างโอกาสที่ดีให้กับประชาชนคนหางาน ผู้สำเร็จการศึกษาและคนพิการตลอดจน ผู้ดูแลคนพิการ ได้มีงานทำ ในงานวันนัดพบแรงงาน ประจำปี 2559 ข่าวประจำวัน 624
82 นครพนมจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ข่าวประจำวัน 618
83 กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ขอเชิญชวนบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ 614
84 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 611
85 บริษัท ก.เจริญ ทอยส์ จำกัดรับคนพิการ ข่าวสมัครงาน 611
86 เดินเพื่อสุขภาพ-วิ่งมินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวประชาสัมพันธ์ 610
87 จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ข่าวประจำวัน 610
88 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๒ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 610
89 อนุกมธ.คนพิการ แถลงเปิดตัว มูลนิธิพัฒนาคนพิการฯ เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ เชิญชวนเครือข่ายร่วมพัฒนางานวิจัย ข่าวประจำวัน 605
90 จ.ยะลา เร่ง ส่งเสริมพัฒนาการแก่น้องผู้พิการ นำเด็กที่มีความบกพร่องเข้าร่วมกิขกรรมฟื้นฟูทักษะชีวิต ข่าวประจำวัน 600
91 อ่านสู่แสงสว่าง ข่าวประจำวัน 599
92 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงานผู้พิการ ข่าวสมัครงาน 598
93 กระทรวงไอซีทีอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ข่าวประชาสัมพันธ์ 598
94 โรงพยาบาลยันฮีขอความร่วมมือส่งเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่เข้าร่วมโครงการ “ยิ้มสวย ด้วยแพทย์” ข่าวประชาสัมพันธ์ 598
95 งานนัดพบแรงงานและแนะแนวอาชีพสิงห์บุรี ข่าวประจำวัน 598
96 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 597
97 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคนพิการเข้าฝึกอาชีพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 595
98 สาธารณสุขจับมือโรงพยาบาลปทุมธานี อบรม การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด ข่าวประจำวัน 592
99 รายงานพิเศษ : ตัวอย่างการปฏิบัติราชการก่อนมาเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ข่าวประจำวัน 587
100 บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี รับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ข่าวสมัครงาน 586

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก