ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
241 ไทยตั้งเป้าพัฒนาสมรรถนะคนท่องเที่ยว ๒ หมื่นคนเข้ามาตรฐานอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 406
242 ไทยตั้งศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 435
243 ไทยช่วยพัฒนาแรงงานลาวรองรับธุรกิจเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 328
244 ไทยช่วยพัฒนาอาชีวะ CLMV ข่าวประชาคมอาเซียน 356
245 ไทยช่วยฝึกหมอเพื่อนบ้านอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 376
246 ไทยจับมืออินโดนีเซียจัดสมรรถนะวิชาชีพสปาอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 1,709
247 ไทยจับมือองค์การยูนิเซฟ ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กพิการ ข่าวประจำวัน 260
248 ไทยจับมือกลุ่มประเทศอาเซียนจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 5 ฉลองปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนคัดเลือกสุดยอดภาพยนตร์อาเซียน และประเทศคู่เจรจาจัดฉายให้ชมฟรี ระหว่างวันที่ 3-8 ก.ค.นี้ ข่าวประชาคมอาเซียน 165
249 ไทยจัดประเมินคุณภาพการศึกษาอาเซียนรองรับการขยายแรงงานของบัณฑิตเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 360
250 ไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานอาชีพอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 408
251 ไทยจัดประชุมวิชาการนานาชาติแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะระดับภูมิภาคอาเซียนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ข่าวประชาคมอาเซียน 258
252 ไทยจัดทำยุทธศาสตร์แรงงานชาติรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 380
253 ไทยจัดทำมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาไอทีเสร็จก่อนเข้าสู่เออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 421
254 ไทยจัดงบประมาณเตรียมพร้อมรับอาเซียนในด้านการศึกษามากที่สุด ข่าวประชาคมอาเซียน 324
255 ไทยคู่ฟ้า ตอน การพัฒนาและยกระดับภาษาอังกฤษแก่กำลังคนด้านอาชีวะและแรงงานไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 360
256 ไทย-เวียดนาม เห็นพ้องขยายความร่วมมือทุกมิติ เพื่อพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ข่าวประจำวัน 117
257 ไทย-พม่า ร่วมมือการศึกษา ข่าวประชาคมอาเซียน 366
258 ไทย-จีน ตั้งสถาบันอาชีวะเรียนโลจิสติกส์ ข่าวประชาคมอาเซียน 339
259 ไทย-กัมพูชา ปลูกป่าอาเซียนเชื่อมความสัมพันธ์ 2 ประเทศ ข่าวประชาคมอาเซียน 173
260 ไทย และฟิลิปินส์ร่วมมือแลกเปลี่ยนครู ข่าวประชาคมอาเซียน 429

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก