ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

‘ปลัดแรงงาน’ ย้ำ ‘การบูรณาการทำงาน รอบรู้สถานการณ์โลก อำนวยความสะดวกประชาชน บน digital platform’

วันที่ลงข่าว: 19/08/19

     นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะบูรณาการทำงานในภาพรวมของกระทรวง ซึ่งกระทรวงแรงงานนั้น มีมิติการทำงานที่หลากหลายและครอบคลุมประชาชนในหลายกลุ่ม ทั้งกำลังแรงงานทั่วไป แรงงานข้ามชาติ คนพิการ ผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ ไปจนถึงนักเรียน นักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้น การทำงาน ที่ประสานสอดคล้องกันจึงมีความสำคัญสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านแรงงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง

     สำหรับการดำเนินงานในอนาคตนั้น ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำใน 3 ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรก คือ เรื่องของการบูรณาการ ทั้งนี้ สำนักงานปลัดจะต้องเป็นผู้นำ เป็นผู้ริเริ่มในการแปลงนโยบายของกระทรวงแรงงานไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้บริการของกระทรวงตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างครบวงจร ทั้งการมีงานทำ การพัฒนาฝีมือแรงงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และประกันสังคม

ประเด็นที่สอง คือ ความรอบรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โลก นโยบายของรัฐบาล และเหตุการณ์ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานจะต้องเป็นคนทันสมัย รอบรู้สถานการณ์ และสามารถให้การช่วยเหลือประชาชนในภารกิจที่เกี่ยวข้องได้ ในฐานะสำนักงานปลัดจะต้องรวดเร็วที่จะประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามสถานการณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานสำคัญอย่างหนึ่งของกระทรวงแรงงาน

         และ ประเด็นที่สาม คือ การพัฒนาและอำนวยความสะดวกประชาชน บน digital platform โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานในสังกัด รวมถึงหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ จะต้องพัฒนาระบบ Big Data และการวิเคราะห์ที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบาย จึงอยากให้มีการจัดทำข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมจากผลการดำเนินงานประจำที่เราทำอยู่ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก