ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

๓ กระทรวงร่วมกับภาคเอกชนมุ่งยกระดับฝีมือแรงงานไทย

วันที่ลงข่าว: 02/02/16

ศึกษา แรงงาน และอุตสาหกรรมจับมือกับภาคเอกชนนำนโยบายประชารัฐของรัฐบาลยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงานของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับภาคเอกชน ๑๓ องค์กร โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการ พลเอศิริชัย ดิษฐากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอรรถชกา สีบุญเรือง เข้าร่วม ในการลงนามกับภาคเอกชนนำโดยนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การพัฒนาอาชีวะเดิมไม่มีเป้าหมาย การสอนไม่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน การนำภาคเอกชนที่เข้มแข็งมามาช่วยตามแนวทางประชารัฐ จะช่วยพัฒนาประเทศชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

“เป้าหมายของโครงการนี้คือการทำให้นักเรียนอาชีวะไทยมีสิทธิเลือกงานและเลือกสร้างธุรกิขของตนเองได้” นายสมคิดกล่าว

ขณะที่นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า ความต้องการแรงงานในปัจจุบันอยู่ที่ ๑.๓ -๓ แสนคนต่อปี จากโรงงานที่เปิดกิจการใหม่ประมาณ ๔,๐๐๐ แห่ง อยากให้ภาคเอกชนเสนอว่าต้องการแรงงานกลุ่มไหน กระทรวงอุตสาหกรรมจะประสานกระทรวงศึกษาฯ ให้ผลิตกำลังคนตรงตามความต้องการ

สำหรับแผนงานของกระทรวงศึกษาธิการ มี ๕ ด้านหลักคือ ๑. สร้างค่านิยมให้เด็กเรียนอาชีวะให้มากขึ้น ๒) เร่งผลิตสาขาที่ขาดแคลน ๓) พัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา ๔) สร้างความเป็นเลิศในสาขาอาชีวศึกษา และ ๕) มีความเป็นสากลมากขึ้น

โดยตั้งคณะทำงานด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) ขึ้นมาดูแล กำหนดระยะเวลาดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมใน ๒ ปี

ที่มาของข่าว http://dlfeschool.in.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก