ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

‘ธนชาต’ เปิดเวทีแข่งอ่านฟังเสียง ‘ผู้บกพร่องทางการมองเห็น’ ครั้งแรก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 30 สิงหาคม) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ ธนชาต ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 ครั้งนี้มีการเปิดเวทีแข่งขัน อ่านฟังเสียง

วันที่ลงข่าว: 31/08/18

           ‘ธนชาต’ เปิดเวทีแข่งอ่านฟังเสียง ‘ผู้บกพร่องทางการมองเห็น’ ครั้งแรก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 30 สิงหาคม) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ ธนชาต ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 ครั้งนี้มีการเปิดเวทีแข่งขัน อ่านฟังเสียงอักษรเบรลล์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ขึ้นเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 เปิดแข่งขันใน 2 ระดับ คือ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต กล่าวว่า โครงการ ธนชาต ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทยครั้งที่ 47 ในปีนี้ได้เพิ่มการแข่งขันอ่านฟังเสียงสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็นประกวดอ่านฟังเสียงจากบทร้อยแก้วอักษรเบรลล์เป็นครั้งแรก เพิ่มเติมจาก การแข่งขันอ่านฟังเสียง, การประกวดมารยาทไทย สำหรับนักเรียน นักศึกษา และ การประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ที่มีอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมเยาวชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง

โครงการ ธนชาต ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย จัดขึ้นเพื่อธำรงและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งการอ่านฟังเสียงภาษาไทยและการปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทยในชีวิตประจำวัน เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนของชาติร่วมกันรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป โดยผู้ชนะเลิศในทุกประเภทจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร โดยหวังว่าเยาวชนจะหันมาให้ความใส่ใจกันมากขึ้น ถึงแม้ยุคสมัยและค่านิยมจะมีการเบี่ยงเบนไปทางออนไลน์มากขึ้นก็ตาม นายเกรียงไกรกล่าว

          การแข่งขันอ่านฟังเสียงของผู้บกพร่องทางการมองเห็น จัดแข่งขันรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกัน ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ที่ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ กรุงเทพฯ โดยเปิดแข่งขัน 2 ระดับ คือประถมศึกษา (ป.1-ป.6) และมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6 และ ปวช.) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือชายและหญิง โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนจากการอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การอ่านออกเสียง ร, ล การออกเสียงคำควบกล้ำ ความชัดเจนในการออกเสีย คุณภาพเสียง การเปล่งเสียง การออกเสียงคำตามหลักการอ่าน ความถูกต้องตามบทอ่าน การแบ่งวรรคตอน และลีลาการอ่าน (ความเหมาะสมกับเนื้อหา ความช้าเร็ว ความราบรื่น)

สำหรับ รางวัลชนะเลิศ สถาบันการศึกษาจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และเยาวชนผู้เข้าแข่งขันจะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ที่มาของข่าว https://www.matichon.co.th/education/news_1110726
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก