ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

๖ มหาวิทยาลัยไทยสนใจเปิดสอนวัฒนธรรมอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

๖ มหาวิทยาลัยเตรียมตั้งหลักสูตรวัฒนธรรมอาเซียน ร่วมกับเพื่อนบ้านเชิญอาจารย์สอนโดยตรง

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในฐานะที่ทำงานด้านการศึกษา และอยู่ในคณะเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่สอนด้านศิลปวัฒนธรรม ๖ สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีแนวคิดที่จะจัดทำหลักสูตรวัฒนธรรมอาเซียนโดยมหาวิทยาลัยในเมืองไทยร่วมมือกันและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอาเซียนซึ่งจะเชิญผู้สอนมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ได้เรียนรู้จากเจ้าของวัฒนธรรมโดยตรง

ทั้งนี้ ตัวแทนคณะเจรจาฯ ได้ไปเยือนพม่า อินโดนีเซีย ลาว และประเทศอาเซียนอื่น ๆ เพื่อได้ข้อสรุปว่าจะจัดทำหลักสูตรอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับทุกฝ่าย “ ในเบื้องต้นต้องการให้มหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่งมาออกแบบหลักสูตรร่วมกัน โดยมีมหาวิทยาลัยเจ้าภาพเพื่อเป็นแกนนำและจะนำร่องด้วยการอบรมเป็นคอร์สสั้น ๆ ๓ เดือนก่อนที่จะพัฒนาเป็นหลักสูตรพื้นฐาน” นายวีระกล่าว

ปัจจุบันภาคการศึกษาของไทยมีการขับเคลื่อนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดมีหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียน โดยมีการจัดตั้งสถาบันอาเซียนศึกษาขึ้นมาเฉพาะ ซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อการเตรียมพร้อมให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะเริ่มในปลายปี ๒๕๕๘

 

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก