ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
41 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่2 บทความ 27 มิถุนายน 2017 223
42 นานาสาระ : ประกันชีวิตสำหรับคนพิการ บทความ 11 กรกฎาคม 2017 223
43 นานาสาระ : ศาลอียู ประกาศคนที่มีรูปร่างอ้วนเป็นความพิการอย่างหนึ่ง บทความ 13 ธันวาคม 2017 225
44 “ครูกับเด็กพิการ” บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 226
45 “อาชีพอิสระของคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 4 กรกฎาคม 2017 226
46 “มาตรา 35” บทความ 28 กุมภาพันธ์ 2017 228
47 “ประสบการณ์ที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 20 กันยายน 2017 230
48 กังวลไหม หุ่นยนต์ “บอสตันไดนามิกส์” เปิดประตูให้เพื่อนได้แล้ว บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 231
49 “การขับเคลื่อนงานของคนพิการทางสติปัญญา จ.ระยอง” บทความ 25 ธันวาคม 2017 231
50 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” บทความ 7 พฤศจิกายน 2017 233
51 “ผลกระทบเหยื่อเมาแล้วขับ” บทความ 25 พฤษภาคม 2017 235
52 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 236
53 “โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก (TTRS)” บทความ 25 กรกฎาคม 2017 237
54 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 241
55 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 246
56 “รถเมล์ชานต่ำ” บทความ 5 มิถุนายน 2017 247
57 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 บทความ 19 มิถุนายน 2017 248
58 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” บทความ 4 พฤษภาคม 2017 250
59 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 2” บทความ 5 เมษายน 2017 251
60 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” บทความ 19 พฤษภาคม 2017 254

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก