ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
41 “พระราชดำรัสของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 11 ตุลาคม 2017 249
42 “สรุป 5 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ บทความ 30 พฤศจิกายน 2017 251
43 “โครงการจากถนนสู่ดวงดาว” บทความ 18 สิงหาคม 2017 252
44 กทม. ตัดงบบริการรถตู้คนพิการและผู้สูงอายุ บทความ 11 สิงหาคม 2017 253
45 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้หยุดที่ความพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2017 253
46 “การจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา จ.นครพนม” บทความ 18 มกราคม 2018 254
47 “มาตรา 35” บทความ 28 กุมภาพันธ์ 2017 254
48 นานาสาระ : ประกันชีวิตสำหรับคนพิการ บทความ 11 กรกฎาคม 2017 255
49 การพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บทความ 7 กุมภาพันธ์ 2018 257
50 การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษา บทความ 21 กุมภาพันธ์ 2018 259
51 “ความรู้สึกจากกลุ่มนักดนตรีจากเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 5 ตุลาคม 2017 259
52 “อาชีพอิสระของคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 4 กรกฎาคม 2017 259
53 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่2 บทความ 27 มิถุนายน 2017 261
54 ผลิตขาเทียมจากถุงน่องใช้แล้ว บทความ 6 มิถุนายน 2018 264
55 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 265
56 “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ บทความ 24 กันยายน 2018 267
57 “ผลกระทบเหยื่อเมาแล้วขับ” บทความ 25 พฤษภาคม 2017 267
58 “ประสบการณ์ที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 20 กันยายน 2017 271
59 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 275
60 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” บทความ 8 มีนาคม 2018 277

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก