ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
41 การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของม.ธรรมศาสตร์ บทความ 4 พฤศจิกายน 2020 113
42 “สมัชชาสติปัญญา” บทความ 30 พฤศจิกายน 2020 115
43 “งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถคนพิการ” บทความ 6 สิงหาคม 2020 117
44 “งานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในระดับสากล” บทความ 26 ตุลาคม 2020 121
45 YoungHappy (ผู้สูงอายุ) บทความ 10 พฤศจิกายน 2020 121
46 “การเลือกตั้งกับคนตาบอด” บทความ 17 พฤศจิกายน 2020 125
47 “ความจำเป็นและล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์” บทความ 26 ตุลาคม 2020 127
48 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” บทความ 5 พฤษภาคม 2020 138
49 ครูผู้พิการ บทความ 8 เมษายน 2020 147
50 “วันคนพิการสากล ตอนที่ 1” บทความ 16 มกราคม 2019 147
51 กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส บทความ 26 พฤษภาคม 2020 149
52 “คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ” บทความ 29 มิถุนายน 2020 150
53 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 2” บทความ 29 สิงหาคม 2019 167
54 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” บทความ 14 พฤษภาคม 2020 174
55 “คนพิการกับความรัก” บทความ 11 มิถุนายน 2020 174
56 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2” บทความ 24 ธันวาคม 2019 186
57 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ บทความ 29 มกราคม 2020 188
58 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” บทความ 13 พฤศจิกายน 2019 192
59 น้องเทเลอร์เล่นเปียโน บทความ 12 กุมภาพันธ์ 2020 192
60 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” บทความ 1 พฤศจิกายน 2019 193

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก