ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
161 จ.หนองคาย เปิดศูนย์ปฏิบัติการเอไอเอสคอลเซ็นเตอร์ผู้พิการทางร่างกาย ข่าวประจำวัน 555
162 บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงานธุรการ ข่าวสมัครงาน 555
163 ปัตตานีจัดงานวันคนพิการสากล แสดงพลังจงรักภักดีถวายพ่อหลวง ข่าวประจำวัน 554
164 “แสงสว่างในความมืด” หนังสั้นอีกเรื่องของเด็ก มจธ. ข่าวประจำวัน 554
165 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญผู้พิการ คัดเลือกคนพิการต้นแบบและสตรีพิการดีเด่น ประจำปี 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ 554
166 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 6 จัดงานการแสดงผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice ข่าวประจำวัน 554
167 กระทรงมหาดไทย เตรียมวางระบบพิสูจน์การเข้าด่านชายแดน ป้องกันการปลอมแปลงบุคคล ข่าวประจำวัน 553
168 มบส.จัดบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่อาเซียน เตรียมน.ศ.-บุคลากรเพียบองค์ความรู้มุ่งสากล ข่าวประชาคมอาเซียน 551
169 เด็กพิเศษ ข่าวประจำวัน 551
170 สนง.จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญผู้สนใจร่วม “กิจกรรมนัดพบตลาดแรงงาน” ข่าวสมัครงาน 551
171 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 550
172 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ประจำปี 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์ 550
173 จังหวัดเพชรบุรี จัดทำวัตถุมงคลการกุศลรุ่นเสริมปัญญารับทรัพย์อนันต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 550
174 ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการศึกษาคนพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ข่าวประจำวัน 549
175 ขาหายไป แต่หัวใจยังอยู่ “ธันย์ ณิชชารีย์” ความคิดงามยามวิกฤต ข่าวประจำวัน 548
176 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เตรียมมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากการวิจัย เพื่อสนับสนุนให้นักประดิษฐ์ไทยได้แสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศ ข่าวประจำวัน 547
177 บันทึกอาเซียน : 45 ปี ประเทศไทย กับ อาเซียน [5] โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล ข่าวประชาคมอาเซียน 546
178 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดโครงการเสริมพลังคนพิการ หัวข้อ “คนพิการต้นแบบ” ประจำปี 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ 546
179 อิงลิชโปรแกรมกศน.เตรียมคนไทยสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 545
180 ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการมอบที่ดินเพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข่าวประชาสัมพันธ์ 545

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก