ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงวัฒธรรม เปิดค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน ส่งเสริมเด็กไทยใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และวัดทั่วประเทศ

วันที่ลงข่าว: 06/03/15

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2558 กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างไปร่วมกิจกรรมตามแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และวัดทั่วประเทศ ซึ่งเด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้ทั้งด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ รวมทั้งการประยุกต์หลักธรรมทางศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยแต่ละหน่วยงานจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมพฤษภาพาสุข “ค่านิยม 12 ประการ” โดยกรมศิลปากรจะจัดแสดงรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่เพื่อเด็กพิการและด้อยโอกาส และงานศิลปกรรมสำหรับเยาวชน ส่วนกรมการศาสนา จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณี ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ขณะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดฝึกอบรมหุ่นกระบอกไทย ทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ ศิลปะการแสดง ทั้งการเต้นลีลาศ มวยไทย สีน้ำ สีอะครีลิค และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดอบรมนาฏศิลป์-ดนตรี โดยผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก