ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มธ เปิดแพทย์/นิติอินเตอร์พร้อมรับเออีซี

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

มธ. เตรียมเปิดนิติ-แพทย์อินเตอร์แห่งแรกของไทยปีหน้า ปลดล็อกนักศึกษาหลักสูตรไทยไม่ต้องขอโควต้าภาษาอังกฤษ

ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพทูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ) เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้ทุกคณะในมหาวิทยาลัยรวม ๒๕ คณะ เร่งจัดทำหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษขึ้นมา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ หากไม่มีอะไรผิดพลาด ในปีการศึกษาหน้า หรือเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ จะเปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอีก ๒ คณะ คือ คณะนิติศาสตร์และแพทย์ศาสตร์ ซึ่งจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์น่าจะเปิดได้ตามกำหนดอย่างแน่นอน สำหรับคณะแพทย์ศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษยังรออนุมัติจากแพทย์สภา เนื่องจากกังวลว่าแพทย์ที่จบหลักสูตรดังกล่าวสมองไหลไปต่างประเทศ หรือมีแพทย์ต่างประเทศเข้ามาเรียนเมืองไทย ซึ่ง ศ. ดร สมคิด เชื่อว่าแพทย์สภาจะเข้าใจ เพราะเนื้อหาหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ โดยเฉพาะทักษะภาษา

ศ.ดร สมคิด กล่าวอีกว่า มธ. ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาภาษาอังกฤษของนักศึกษาภาคภาษาไทย โดยจะรับอาจารย์ภาษาอังกฤษเพิ่มอีก ๘๐ คน เข้ามาสังกัดคณะศิลปศาสตร์และสถาบันภาษา ทำให้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้เป็นต้นไป ไม่มีการจำกัดจำนวนรับนักศึกษาที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษแต่ละรายวิชา เพราะมีครูผู้สอนเพียงพอต่อความต้องการ

นอกจากนี้ จะเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษบังคับเรียนแก่นักศึกษาทุกคณะเป็น ๔ รายวิชา จากเดิมบังคับเพียงแค่ ๒ รายวิชาภายใน ๒ ปีนี้

ในด้านเนื้อหาอาเซียน ได้ให้แต่ละคณะเปิดวิชาเลือกเสรีที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน เช่น คณะนิติศาสตร์ เปิดวิชากฎหมายอาเซียน คณะเศรษฐศาสตร์เปิดวิชาเศรษฐศาสตร์อาเซียน และได้ให้สำนักหอสมุดพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและตั้งมุมอาเซียนขึ้นด้วย

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก