ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดโครงการเสริมพลังคนพิการ หัวข้อ “คนพิการต้นแบบ” ประจำปี 2558

วันที่ลงข่าว: 24/06/15

นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ดำเนินโครงการเสริมพลังคนพิการ โดยมีกิจกรรมคัดเลือก “คนพิการต้นแบบ” ประจำปี 2558 เพื่อให้เป็นแบบอย่างของบุคคลที่สามารถก้าวผ่านอุปสรรของชีวิต สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว มีความขยันมุมานะอดทน ดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ สามารถเดินตามเส้นทางความฝันของตนเองอย่างประสบความสำเร็จ และอุทิศตนเป็นผู้ทำงานช่วยเหลือสังคม ทำให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพและความสามารถของคนพิการเช่นเดียวกับคนทั่วไป อีกทั้ง ยังเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นและก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อความสำเร็จต่อไป

ทั้งนี้ คนพิการที่มีความสนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2558 โดยสามารถยื่นใบสมัคร ได้ที่สำนักงานและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 39/7 หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก