กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
21 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 500
22 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 5,185
23 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๑ 464
24 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 459
25 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 572
26 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเรื่อง รายชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภทตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๐ 544
27 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการให้บริการล่ามภาษามือ 1,681
28 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ 2,433
29 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง การโอนงบประมาณและบุคลากรของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการสังกัดสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุไปเป็นของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 455
30 ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรื่อง กำหนดสถานที่รับคำขอบริการล่ามภาษามือ 839
31 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 471
32 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย 640
33 บทความ : สิ่งที่ประชาชนจะได้จากรัฐธรรมนูญ 2560 353
34 บทความ : พลังคนพิการ พลังทางสังคม 350
35 คำแปลอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 566
36 การศึกษาเพื่อคนพิการ 907
37 การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและการออกบัตร 4,344
38 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ 925
39 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 532
40 ศธ.ประกาศหลักเกณฑ์เรียนคนพิการ ๙ ประเภท 534

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก