กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
21 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 463
22 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 4,943
23 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๑ 425
24 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 419
25 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 534
26 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเรื่อง รายชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภทตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๐ 503
27 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการให้บริการล่ามภาษามือ 1,593
28 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ 2,255
29 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง การโอนงบประมาณและบุคลากรของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการสังกัดสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุไปเป็นของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 421
30 ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรื่อง กำหนดสถานที่รับคำขอบริการล่ามภาษามือ 784
31 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 440
32 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย 543
33 บทความ : สิ่งที่ประชาชนจะได้จากรัฐธรรมนูญ 2560 310
34 บทความ : พลังคนพิการ พลังทางสังคม 300
35 คำแปลอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 529
36 การศึกษาเพื่อคนพิการ 823
37 การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและการออกบัตร 4,273
38 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ 887
39 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 491
40 ศธ.ประกาศหลักเกณฑ์เรียนคนพิการ ๙ ประเภท 484

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก